Новини

Какво подписваше Младен Чаушев през последните две години от кметуването си

петък, 11 юли 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Когато преди няколко броя публикувахме част от някои договори на общината с обществено интересни фирми, предимно строителни, собственост на съветници, ползващи общественото си положение в явен конфликт на интереси, и на приближени кметски лица, много читатели ни даваха съвет да публикуваме всички договори, сключени от предишната управа през двата им мандата. Но тъй като това е практически невъзможно, решихме да се ограничим с договорите на Младен Чаушев през последните две години от втория му мандат. Така хората ще добият представа кой получаваше предимство при ползване на обществените ресурси, тъй като търговете, ако е имало такива, са провеждани изключително с един кандидат и значи при всички случаи сме ощетявани; ще разберем и какви са били благоустройствените приоритети на общината и колко ни е струвало това на всички нас.Ще започнем с договорите на общината през 2006 г. И по-точно с 

 

Договор № 30/24. 02. 2006

с фирма „ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ” ООД – гр.София, 

 

чийто предмет е твърде актуален днес, когато търсим резултатите от изхарчените от Чаушев 166 хил. евро за проектите за минералната вода в Ерморечието. Названието му е разработване на техническа спецификация за доставка на оборудване за мониторинг на води по Проект ФАР ТГС от януари 2004г. - „Интегрирано използване на термо-минералните води, акумулирани в геотермалната система на Ерма река-Илидза”. Договорът е без фиксиран срок на изпълнение, за който е изплатена сума от 4 хил. лв.Следващият е с № 41/13. 03. 2006, подписан със Захаринка Христова Кутева -  ползване на терен под наем на кооперативен пазар Златоград, за неопределен срок, считано от 1 януари 2006г. Месечният наем е...5.60 лв.Договор № 47/29. 03. 2006г. е с ЕТ „Румтрейд”-В.Търново - за аварийно почистване на плочест водосток на ул.”Миньорска” и канализация на ул.”Ст. Стамболов” в Златоград. Срокът му на изпълнение е 30 дни, за който е платена сума от 3937лв.Следва договор № 51/03. 04. 2006 - Меморандум за разбирателство с МТСП-София, финансиране на проект ”Подобряване на градската среда”, с обекти: Римски мост в кв. Граничар, ремонтни работи на църква „Св. Георги” в Златоград, Реконструкция на сграда кметство /ІІ-ри етап/ в село Старцево. За строителни и монтажни работи сумата е 163 673лв., за професионално обучение 18 186 лв., срок за изпълнение не се посочва.Договор № 57/10. 04. 2006 е със „Строител”  ЕООД-Златоград, за изпълнение на армиран бетонов парапет с дължина  53 м. л. Срокът е 90 дни, цената е 5 хил. лв.Договор № 62/18. 04. 2006г. е за детска ясла „Мир” в Златоград – ремонт на фасада, изпълнител ЕТ „Ентърпрайсис Къмпани”- гр.Шумен, цена 5506 лв.Договор № 63/18. 04. 2006г. с ЕТ „Таня-Ив.Христов”-Златоград - СМР на обект ”ЦДГ „Радост” - ремонтни работи по инсталация, фасада и покрив”, цена 5400 лв. 

Договор № 71/25. 04. 2006г. е с

ЕТ „Електра-Асен Сидеров”-Златоград 

под инвеститорския контрол на М. Салагьорова - проектиране и изпълнение на обект ”Ликвидация на общинско депо за ТБО”. Сроковете, дадени за изпълнение на проекта, са 30 дни, считано от 25. 04. 06г. За СМР той е 14 месеца, цената - 654 641 лв. Сумата за проектиране е  19 980 лв. Втората сума е изцяло изплатена, а от първата са преведени 25 хил. лв. Те обаче явно не са използвани по предназначение, а само прибрани в джоба на инж. Асен, защото по сметището и до ден-днешен нищо не е пипано.

И следващия договор - № 81/09. 05. 2006, е с ЕТ „Електра-Асен Сидеров”-Златоград, под инвеститорския контрол на партньорката М. Салагьорова. Този път - строителство на обект ”Оформяне и изграждане на вертикална планировка, обслужващи и сервизни помещения, подпорни стени при параклис „Св. Константин и Елена”. Срокът за завършването му - 120 дни. Цената – 53 540 лв. И до ден днешен СМР не са актувани.Следва договор № 84/12. 05. 2006 с „ВЕЛК” ООД за 1400 лв. - подмяна на водопровода и канализацията в кухненския блок на детска ясла „Мир” в Златоград.За 2150 лв. пък е договорът от 25 май 2006 с ЕТ „Ентърпрайсис Къмпани”- гр.Шумен, за същата ясла в Златоград – ремонт на фасада.Договор № 90/25. 05. 2006 е с ЕТ „МИЗО-С. Мизов”-Златоград - СМР на обект ”Тротоарна настилка по ул. ”Ст. Стамболов”- дясна част покрай ЦДГ „Радост”  в Златоград. Цената е 20 580 лв. Фирма „Строител” ЕООД-Златоград е подписала договор № 91/25. 05. 2006г. - СМР на обект ”Реконструкция на кметство с. Старцево, етап ІІ”. Цената е 119 276.60 лв.Договор № 92/25. 05. 2006 е с ЕТ ”Сонико-Груп” ЕООД-София - за СМР на обект „Ремонтни работи в църква ”Св.Георги Победоносец”-Златоград”, с цена 8066лв. Договор № 97/07. 06.2006г. е с компанията „Валзах”-Златоград - за СМР на обект ”Водоснабдяване на с. Долен”. Цена  540 686 лв., проектът все още се работи.Не се изпълнява обаче договр № 102/12. 06. 2006 със същата фирма, който е на стойност 268 833 лв., с предмет СМР на обект „Път гр.Златоград-Заставата от км. 0+000 до км. 3+93493”, водостоци.

Може би защото междувременно обектът бе поет от маданската фирма на Владимир Кехайов, посочена лично от зам.-министър Михалевски, с подизпълнител нашият известен съветник.Следва договор № 108/16. 06. 2006г. с „Корпус-2004” ООД-Смолян - за направа на маркировка на ул.”Ст. Стамболов”, „Хан Аспарух”, ”Беловидово”, „Ерма” и бул.”България”, чиято цена е 5 010 лв., а договор № 116/22. 06. 2006г. с  „Графит-комерс”ООД-Кърджали - асфалтови работи на обект в Страшимир, е за 30 хил. лв., от които засега платени само 7764 лв. Със същата фирма е и договор № 117/22. 06. 2006г. - асфалтови работи на обект Долен-Станкова махала, за 21 700 лв.За асфалтови работи на обект в Ерма река, този път с фирма „Пътстройинженеринг” АД-Кърджали, е договор  № 118/22. 06. 2006г., с цена 40 хил. лв. А договор № 122/26. 06. 2006г. с ЕТ „Ванчо-Иван Николов” -Златоград - проектиране и изпълнение на обект „Изграждане на подпорна стена на път за с. Цацаровци”, е бил за 19 360 лв.

 

Един известен договор с 

ЕТ „ЗОРА-М. Чаушев” 

 

е за проектиране и изпълнение на обект ”Изграждане на подпорна стена на път за с. Долен”, е с № 123/28. 06. 2006г. и цена 22 550 лв. Затова пък инж. Асен Сидеров е подписал поредния си договор, № 124/28. 06. 2006г. - СМР на обект „Изграждане на подпорна стена на ул. „Беловидово” в Златоград”, за 39 220 лв.Договор № 140/03. 07. 2006г. с ЕТ „Румен Русанов” от с. Кочане, Неделино, е за проектиране и изпълнение на обект ”Изграждане на подпорна стена в с. Долен” за 24 500 лв. Следват десетина договора с кърджалийска консултантска фирма, всеки от които по за 450-700 лв., за да си дойдем отново на думата – инж. Сидеров отново подписва договор - № 153/24. 07. 2006г., за 25 808 лв., след който Табахната вече никога няма да има автентичен Римски мост, а една срамна грозотия от бетон. С договор № 157/25. 07. 2006г. „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали пък осъществява надзор в строителството на Римски мост за още 516 лв.Преди това обаче, с договор № 156/25. 07. 2006г. ЕТ „Хари Цветков”-Златоград изпълнява обект „Градински елемент-сенник в кв.26 по ПУП на с. Старцево” за 3799 лв., а „Крис МТ” ООД-Мадан, с договор № 161/28. 07. 2006г., прави СМР на обект Разкриване на ново трасе на път Златоград-Заставата, за сумата от 219 565 лв. Срещу 8860 лв. „Чилинг-Стил” ЕООД-Златоград подписва договор № 162/01. 08. 2006г., който наричат „предварителен”, за покупко-продажба на терен с площ 923кв.м. Отново ЕТ „Хари Цветков” изгражда подпорна стена с дължина 14м и височина 1м в с. Старцево, срещу 4987 лв., по договор № 168/04.08. 2006г. А срещу 6 хил. лв. „Екоинженеринг”-Кърджали прави надзор в строителството на „Микропроект 607, Физкултурен салон СОУ „Св.Княз Борис”-с.Старцево, по договор № 171/04. 08. 2006. Към този проект се числят и 1200 лв. за инвеститорски контрол от страна на Мариана Шипкова, по договор № 170/04. 08. 2006г. „Валзах” ЕООД-Златоград, по договор № 182/25. 08. 2006г., извършва СМР на обект „Микропроект 607, Физкултурен салон СОУ „Св.Княз Борис”-с.Старцево, за 352 864лв. Отново в Старцево, с договор № 181/25. 08. 2006г., „АС-ВС-Паунов- Кърджали” изготвя работен проект - ”Вътрешна водопроводна мрежа” на селото, уличен водопровод и улични отклонения, срещу 5 хил. лв. Договор № 183/25. 08. 2006г. е за втория етап от реконструкцията на ц. „Св. Георги” в Златоград, извършена от „Сонико-Груп” ЕООД-София, за 1301 лв., А отново „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали, с договор № 184/05. 08. 2006г., прави надзор в строителството за строеж ”Разкриване на проектно трасе на път Златоград-Заставата” – 3293 лв.

 

(Бр. 8/2008 на „Златоградски вестник”)