Новини

Нов офис на ЦСРИ в Златоград

понеделник, 07 юли 2008 ЦРОЗ

Центърът за социална рехабилитация и интеграция,  създаден през 2003 г, откри новия си офис, изцяло осигурен с оборудване, техника и специалисти.  В него центърът ще предоставя дългосрочни и краткосрочни услуги за лица с увреждания с цел подпомагане на тяхната пълноценна интеграция в обществото.

Предоставяните услуги са 

Рехабилитация;

Психологическа консултация;

Социална консултация;

Трудотерапия и предоставяне на техническа помощ за хора с увреждания;

Организиране на мероприятия за хора с увреждания;

Разработване и реализация  на проекти насочени към подобряване на социално-икономическото състояние на лицата с увреждания

 

       Процедурата за  предоставяне на дългосрочните услуги е следната:

1. Подаване на Молба-декларация до Директора на Дирекция "Социално подпомагане" с приложени към нея ксерокопие на лична карта, експертно решение на ТЕЛК /РЕЛК или НЕЛК/ с над 50% намалена работоспособност и удостоверения от личен лекар в случая, когато лицето се нуждае от Рехабилитация.

2. Издава се заповед на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" и Доклад-предложение  за оценка на нуждите от предоставяне на конкретни социални услуги;

3. Подписва се Договор за предоставяне на социални услуги в  ЦСРИ;

4. Провежда се оценка на лицето преди планирането и провеждането на специфичните рехабилитационни грижи;

5. Попълва се психологически статус

6. Провежда се среща за планиране на грижите;

7. На базата на извършената оценка и планировка на грижите се съставя индивидуален план за предоставяне на социални услуги, съобразен със специфичните потребности на всяко едно лице.

  Новият офис и добре подготвен персонал ще позволят високо качество на предоставяните услуги. Той е нещо, което  хората с увреждания  от Златоград  очакваха – споделиха  на церемонията представителите на  техните сдружения. Работното време на офиса е от 08,30 до 17,30 часа, той е разположен на ул. „Славей” 7, сграда ОДК,  зад Ученически пансион. В реконструираната сграда, където от тук насетне ще развива дейност Центъра са създадени благоприятни условия за протичане на работния процес и за предоставяне на качествени  социални услуги за хора с увреждания от община Златоград.           На откриването присъстваха Мирослав Янчев-кмет на община Златоград, Сийка Иванова – директор на РДСП – Смолян,  Йорданка Милушева - гл. експерт в РДСП – Смолян, Пламен Чингаров – председател на общински съвет – Златоград, Емилия Кръстева – председател на постоянната комисия за евроинтеграция и социални дейности към Общински съвет – гр. Златоград, председатели на общински неправителствени организации за хора с увреждания,  хора с увреждания и други гости.