Новини

Извънредно заседание на ОбС

събота, 21 юни 2008 ЦРОЗ

На свое заседание, проведено на 18 юни 2008, ОБС Златоград обсъди писмо на Областния управител за ново разглеждане на решенията, с които се удължи срока на договора за наем на терените за тотопунктовете в Златоград и Старцево.  Причината за това е непредставяне от Общинска администрация на актове за  собственост върху тези терени. На заседанието, председателят на Постоянната комисия по обществен ред и право  Григор Джангалов представи становището на комисията. Визираните решения са приети   по предложение на   кмета на Община Златоград, с негова докладна записка. Същевременно от  ОбА е изпратено писмо до областния управител, с което той го  уведомява, че  за двата терена няма съставен акт за общинска собственост.

ОбС изиска  становище на ОбА за уточнение каква е причината за непредставяне на писмени доказателства за собствеността на терените, както и каква е причината в писмото до областния управител собствеността върху терена  да не бъде аргументирана.  В резултата на обсъжданията се подчерта, че “за временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго”. Договорите за наем са от 2005 г, тотопункта в Златоград е от нов тип,  този в Старцево се освежи именно  в резултат на тези решения.

Съветниците с пълно единодушие  потвърдиха своите  решения за удължаване наемния срок за тотопунктовете в Златоград и Старцево. 

Да се надяваме, че фиша за големия  джакпот ще бъде  пуснат именно тук.

ОбС