Новини

Покана за заседание на ОбС - 23 април 2008

понеделник, 21 април 2008 ЦРОЗ

Поканвам  Ви за  участие в РЕДОВНО заседание на Общински съвет Златоград  на   23.04.2008 г.  /СРЯДА/ от 14:00 часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА с предложение  за следния ДНЕВЕН РЕД, съгласуван с председателски съвет: 

1.      Взаимоотношения между Община Златоград и „ВиК” ЕООД във връзка с :a.     предложените нови цени на ВиК за отпадни води b.     управление и стопанисване на Пречиствателната станция за отпадни води;c.     инвестиционни намерения на ВиК и възстановяване на нарушени настилки;d.     жалба от Слави Даскалов, във връзка с водопровод на ул. „Рупите” и отговор на ОбА 

 2. Докладна записка от кмета на Община Златоград относно: Промяна на финансирането и обявяването на Професионална гимназия “Хр. Ботев” Златоград от държавна в общинска

3. Предложения за награждаване на  заслужили образователни, културни, здравни  и други дейци

4. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Златоград с проект “Ремонтно – рехабилитационни дейности за енергийна ефективност на сградата на Целодневна детска градина “Снежанка” – Програма за  проекти на местно равнище към Правителство на Япония

5. Докладна записка  относно: кандидатстване с проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/– гр. Златоград” оперативна програма „Околна среда”  

6. Общинска програма за опазване на околната среда /2008-2013/ 

7. Общинска програма за енергийна ефективност  за  2009 г 

8. Актуализация на Наредба № 2 на  Общински съвет – Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ.имущество. (въвеждане на ДДС, наеми)  

9. Предложения  за по-ефективно ползване на общинската собственост, във връзка с представена от ОбА „Информация за неползваната и неефективно ползваната общинска собственост” 

10. Докладна записка от кмета на Община Златоград относно: Молба с вх. № 92-00-10 от 05.02.2008 г. на Районна дирекция на Българския спортен тотализатор  

11. Промяна предназначение на общинска собственост – от публична – в частна– за имот  с. Аламовци –УПИ ІІІ-кметство и здравна служба 

12. Прекратяване на съсобственост на  Община Златоград в Аламовци УПИ V-104 – търговия и услуги.   

13. Докладна записка  относно: Продажба на лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ВОАЯДЖЕР” и специален автомобил марка “ЛИАЗ”, модел “МАДАРА” – собственост на Община Златоград 

14. Докладна записка  относно: Включване на общински терен към урегулиран поземлен имот в кв. 6 по плана на гр. Златоград  

15. Докладна записка от кмета на Община Златоград относно: Включване на общински терен към урегулиран поземлен имот в кв. 159 по прана на гр. Златоград                                             

16. Докладна записка от кмета на Община Златоград относно: Включване на общински терен към урегулиран поземлен имот в кв. 6 по прана на с. Старцево

17.  Молба от Фьодор Думбов  относно места за паркиране. Становище на Кмета на общината

18.  Подписка от жители на с. Ерма река 

19.  Питания

20. Други                           Председател на Общински съвет Пламен Чингаров