Новини

Приета е Наредба 14 за местните данъци

четвъртък, 14 февруари 2008 ЦРОЗ

В заседанието си, проведено на 30 януари 2008 г, ОбС Златоград прие новата наредба № 14 за местните данъци. Тя регламентира условията, реда и размера на местните данъци:  

1.Данък върху недвижимите имоти;

2.Данък върху наследствата;

3.Данък върху даренията;

4.Данък при възмездно придобиване на имущества;

5.Данък върху превозните средства;

6.Патентен данък.

За пръв път местните власти упражняват тези нови правомщия. Обсъждането в Златоград протече съвместно с представители на бизнеса и председателя на Регионаланата занаятчийска камара Смолян. Новите ставки не предвиждат увеличения спрямо досегашния размер, като допълнителните приходи от новия патентен данък, постъпващ в общинските бюджети ще компенсират ръста на инфлация и качеството на предоставяните от администрациите услуги.  Пълният текст на наредбата  може да бъде изтеглен от тук.

ОбС Златоград