Новини

Покана за заседание на Обс Златоград - 30.01.2008

събота, 26 януари 2008 ЦРОЗ

РЕДОВНО заседание на Общински съвет Златоград  на  30.01.2008 г.  /СРЯДА/ от  13:00 часа с   ДНЕВЕН РЕД : 

1.  Програма за управление на  Кмета на общината, програми за управление на кметовете на населени места за 4-годишния мандат, програми на кметските наместници за периода 2007-2011           

2.  Приемане на програма за управление на общинската собственост през 2008 г. – каталог на общинската собственост, списък с обекти за разпореждане през 2008г, 

3. Информация за обществени поръчки  за тримесечния период - януари - март 2008 г.

4. Приемане на нова Наредба №14 за определяне на размера на местните данъци за 2008 г.                                 

5. Докладна записка от Кмета на община Златоград относно: Списък– предложение за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа на община Златоград със средства определени с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2008 г.           

6. Молба от ЕТ “Хари Цветков” с вх. № ОС – 622/29.10.2007 г. относно продължаване срока на договор за наем № 192/01.11.2007 г. Докладна записка от Кмета на община Златоград. Становище  от кмета на с. Старцево      

7. Докладна записка относно създаване на Сдружение “Местна инициативна група - МИГ - общини Златоград, Мадан, Неделино и Рудозем” и Предложение относно включване в  сдружение “МИГ Златоград-Неделино

8. Писмо на  Областен управител относно Правилник за организация и дейността на  ОБС                                

9.  Становище от кмета  на община Златоград по повод писмо – предложение за  договор по чл.183 от ЗУТ 

10. Определяне на представител на Община Златоград в  МБАЛ „Проф. Братан Шукеров” АД -  Смолян

11.  Питания

12. Други                    

ОбС Златоград