Новини

Какво очакват хората с увреждания и възрастните хора?

петък, 11 януари 2008 ЦРОЗ

Във връзка с планираното през месец януари извънредно заседание на ОбС Златоград по  проблемите на хората  с увреждания и възрастните хора, на   10.01. 2008 г. /четвъртък/  се проведе заседание на Постоянната комисия по Евроинтеграция и социална политика към ОбС. Участваха членове на комисията, асоциирани граждански представители, представители на четирите сдружения на хора с увреждания на територията на общината, председателя на Районния обществен съвет на хората с увреждания,  представители на квартални клубове,  активни граждани, секретаря на Община Златоград, председателя на  ОбС. Разгледани въпроси:  

1.         Предложения за социална програма за 2008 г (елемент  на стратегията за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания)

2.         Взаимодействие между неправителствени организации на хора с увреждания и местни власти по проблемите на  хората с увреждания и възрастните хора  

Участие в представянията  взеха  Емилия Кръстева – председател на ПК и Николай Шопов – Ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция по стратегията и социална програма за 2008 г. Предложения  постъпиха и от :Сашо Байрев ( ТО на СИБ ) относно рамков Договор за сътрудничество между Община Златоград и  всички неправителствени организации на  ХУ (хора  с увреждания)  на територията на общината  и  създаване на Фонд за съфинансиране на проекти за хора с увреждания.Детелин Инджов ( СХУ “Надежда” ) постави въпросите за достъпната архитектурна среда в обществените сгради, вкл и до предоставените офиси на сдруженията. В тази връзка предложи да се вземе решение на ОбС за  изготвяне на  времеви график за изграждане достъпна архитектурна среда на всички обществени сгради, като за 2008 такава да бъде Ученическо общежитие. Второто му предложение е във връзка с организиране на   международно сътрудничество със сродни организации от  РГърция.От другите представители на ХУ се поставиха въпросите за финансово подпомагане за част от дейността на НПО /заложени средства в бюджет 2008/, съдействие от ЦСРИ – гр. Златоград при разработване на проекти НПО за ХУ, обучение по писане на проекти и управление на проекти. Социалната програма с направените допълнения ще бъде предложена от комисията на Заседанието на ОбС през януари.

По проблемите на хората от третата възраст отношение взеха Ясен Башов и Елена Симеонова. Те предложиха иницииране възраждане на клуб, като изискаха ОбС да им съдейства в регистрацията и предоставяне на подходящо помещение. Дебатираше се и въпроса за стопанисване на клубното помещение, за което се предложиха различни варианти – Дневен център за възрастни, Социална трапезария и други, изискващи  проектно финансиране.

 ПК ЕИСП