Новини

ПОКАНА за обществено обсъждане «Подобряване качеството на извършваните услуги от общинска дейност «Чистота» »

Wednesday, 09 January 2008 Община Златоград Костадин Башев

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг 

         ОТНОСНО:  Реализация на проект «Подобряване качеството на извършваните услуги от общинска дейност «Чистота» »

  • Предназначение и обосновка на необходимостта

            Във връзка с реализацията на проект "Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, с цел обхващане на цялото население в община Златоград" през 2007 г  са осигурени специализирани съдове за събиране и временно съхранение на битови отпадъци и сметовозна кола, с което се осигури обслужване на почти цялото население от община Златоград.

Направените разчети показаха, че директното извозване на отпадъците до Регионалното депо за ТБО в гр. Мадан е икономически по - изгодно за общината, което наложи и промяна в системата за управление на отпадъците в община Златоград. Отчетено беше, че за да запазим и подобрим качеството на извършваните услуги, както по отношение събиране и извозване на битовите отпадъци, така и за поддържане на улична чистота и местата за обществено ползване е необходимо закупуването на още една сметовозна кола и мотометачна машина.

            Анализите също така показаха, че средствата необходими за тяхното закупуване не могат да се осигурят изцяло от общинския бюджет, респективно от План - сметката на разходите за общинска дейност «Чистота» в рамките на една календарна година, защото биха я утежнили много, отразявайки се върху  годишния размер на Такса битови отпадъци и данъчната тежест върху население и фирми. В тази връзка в план-сметката за 2008 г се планираха средства само  първоначалните годишни вноски необходими за закупуване на специализираните коли на лизинг.

  • Обща стойност на проекта

Общата стойност на проекта е 300 756, 38 лева, а годишния размер на дълга ще бъде около 67 740,76 лв;

  • Начин на финансиране и обезпечаване

С  решение №27/27.12.2007г на Общински съвет гр. Златоград се одобрява план-сметката за разходите за общинска дейност "Чистота" през 2008 г и в нея са планирани средства в размер на 67 740.76 лв необходими за първоначалните годишни вноски за закупуване на двете специализирани машини на лизинг, при следното обезпечение - залог върху настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи.

Ежегодно в план-сметката за  следващите четири години, съгласно лизинговия погасителен план за съответната доставка ще се планират необходимите средства за годишна вноска.

  • Място и дата на общественото обсъждане

Общинска администрация - Златоград, кани всички заинтересовани на обществено обсъждане, което ще се състои на 17.01.2008г от 10.00ч в залата на Общински съвет гр. Златоград.