Новини

27декември - заседание на ОбС Златоград

четвъртък, 20 декември 2007 ЦРОЗ
ДНЕВЕН РЕД на заседание на Общински съвет Златоград  на  27.12.2007 от  13:00  ч.
1.    Молба от ЕТ “Хари Цветков” с вх. № ОС – 622/29.10.2007 г. относно продължаване срока на договор за наем № 192/01.11.2007 г. Докладна записка от Кмета на община Златоград.                       Докл. Предс на ПК ФОСТ,  Кмет на община                             
2.    Молба от ЕТ “Цвят – 47 – Петко Цветков” с. Ерма река, относно: продължаване срок на договор за наем № 001/22.11.2004 г.  Становище от Директор на ОУ “В. Левски” с. Ерма река.  ДЗ на кмета на Община Златоград                                                                          Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община 
3.    Молба от ЕТ “ЕЛИАС” ЕООД, гр. Смолян, представлявано от Костадин Кръстев Василев относно: удължаване срок на договор за наем от 15.10.2004 г., сключен между директора на СОУ “Св. Княз Борис І” и “ЕЛИАС” ЕООД. Становище от директор СОУ “Св. Княз Борис І” с. Старцево.  ДЗ на кмета на Община Златоград                                 Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община 
4.    Докладна записка на кмета на Община Златоград  относно обявяване на процедура за отдаване на под наем на части от имоти – публична общинска собственост в СОУ “Св. Княз БорисІ” Старцево. ДЗ на Директор  на СОУ Старцево.                         Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община  
5.    Бюджетен календар – 2008 – рамка и график за обсъжданията                    Докл. Зам. Кмет на община  
6.    Размер  на  такса  битови отпадъци :
      a.  Докладна записка от Кмета на общината (Вариант І)
      b.  Предложение на ПК ФОСТ    (Вариант ІІ),
      c.  Предложение с лизинг на сметоизв. кола (ВариантІІІ)                                                                                                        Докл.  Кмет на община,  Предс на ПК ФОСТ,      
7. Механизъм за разпределение на субсидии за нерентабилни автобусни линии                   Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община
8.    Докладна записка   за  определяне на средна месечна брутна работна заплата за функция “Образование”         Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община  
9.    Докладна записка на кмета на общината относно одобряване  разходите на кмета  за командировки за периода 28/11/2007 – 13/12/2007                Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община 
10. Информация за размера на  задълженията на Община Златоград,  вкл. и заявените  вземания на юридически лица от общината.                                   Докл.Зам.Кмет на община 
11.   Докладна записка на кмета на общината за  закупуване на нов служебен автомобил                                                                      Докл. Предс на ПК УТЕ, ФОСТ, Кмет на община  
12.  Докладна записка от Илза Миткова Топчиева - Директор на СОУ “Св. Княз Борис І” с. Старцево относно: Утвърждаване на маломерни паралелки, заради настъпила промяна в броя на учениците в 7 и 8 клас след 15.09.2007                                                                                                 Докл. Предс на ПК ОКЧР, Кмет на община 
13.    Писмо с вх. № ОС – 625 от 09.11.2007 г. от Националния компенсационен жилищен фонд  при Министерски съвет, относно определяне на нов състав на местната комисия в общината                       Докл. Предс на ПК УТЕ, Кмет на община  
14.  Документ за регионална политика в областта на Културно-историческото наследство и  Културен календар – 2008                                           Докл. Предс на ОбС, Предс на ПК ОКЧР  
15. Спортен календар 2008 и Предложения по проблемите на масовия спорт и спортната база                            
                                         Докл. Предс на ПК МДСТ, Кмет на община  
16.  Отчет на Център за социална рехабилитация и интеграция  по  изпълнение на стратегия за  социалните услуги.                              Докл. Предс на ПК ЕИСП, Кмет на община  
17.  Проект за нова Наредба № 13 за принудително премахване на незаконни строежи                                                      
                                            Докл. Предс на ПК ОРПТ, Кмет на община  
18.   Информация за поставените и решени проблеми на гражданите.                                                                                               Докл, Кмет на община  
19.  Актуализация на Правилника за организацията и дейността  на Общинския консултативен съвет по туризъм                                     Докл. Предс на ПК ОРП , Кмет на община  
20.   Актуализация състава на Общинска комисия по безопасност на движението в Община Златоград                                                Докл. Предс на ПК ФОСТ, Кмет на община  
21.    Други