Новини

Постоянни комисии на ОбС-график на заседанията

понеделник, 17 декември 2007 ЦРОЗ

Дневен ред на заседания на Постоянните комисии при ОбС за месец Декември

 Постоянна Комисия По Устройство На Територията И Екология -  17.12.2007г./понеделник/ от 14.00 ч. в залата на ОбС при дневен ред:  

  1. Представител на ОбС в Експертен съвет по устройство на територията
  2. Информация  за  инфраструктура в  кв. Тракия (ул. Горски пътник, Водолей, Диана, К.Фердинандов, Янтра)
  3. Докладна записка на кмета на общината относно  закупуване на нов служебен автомобил
  4. Писмо с вх. № ОС – 625 от 09.11.2007 г. от Националния компенсационен жилищен фонд  при Министерски съвет, относно определяне на нов състав на местната комисия в общината
  5. Проект за нова Наредба № 13 за принудително премахване на незаконни строежи
  6. Други

Председател на ПК УТЕ  :         Младен Чаушев 

Постоянна Комисия По Обществен Ред И Право - Заседанието ще се проведе на 17.12.2007г./понеделник/ от 16.00 ч   

1.      Наредба № 1 за обществен ред – предложение за актуализация

2.      Проект за нова Наредба № 13 за принудително премахване на незаконни строежи

3.      Актуализация на Правилник за организация дейността на Консултативен съвет по туризъм

4.      Докладна записка относно създаване на Сдружение “Местна инициативна група - МИГ” и Предложение относно включване в  сдружение “МИГ Златоград-Неделино

5.      Докладна записка с вх. № ОС – 560/17.09.2007 г. от Директор на СОУ “Антим І”

6.      Други   

Председател на ПК ОРП:                     адв. Григор Джангалов  

Постоянна Комисия По Здравеопазване и Лекарствена Политика  - Заседанието ще се проведе на 18.12.2007 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на ОбС 

1.      Осигуряване  здравно обслужване от специалист – ендокринолог в Община Златоград.

2.       Писмо от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

3.      Други

Председател на ПК ЗЛП :           д-р Евелина Лазарова   

Постоянна комисия по евроинтеграция и социална  политика  -   Заседанието ще се проведе на 18.12.2007 г. /вторник/ от 16.00 часа в залата на ОбС 

  1. НПО за хора с увреждания – взаимодействие с местна власт  – предложения  за  социална програма за 2008 г.
  2. Отчет на Център за социална рехабилитация и интеграция  по  изпълнение на стратегия за  социалните услуги.
  3. Докладна записка относно създаване на Сдружение “Местна инициативна група - МИГ” и Предложение относно включване в  сдружение “МИГ Златоград-Неделино”.
  4. Други.

Председател на ПК ЕСП:                         Емилия Кръстева     

ПК  по Финанси, Общинска собственост и Транспорт - Заседанието ще се проведе на  19.12.2007 г. /сряда/ от 16.00 часа в залата на ОбС  

1.      Бюджетен календар – 2008 – рамка и график за обсъжданията

 2.      Размер  на  такса битови отпадъци  

3.      Механизъм за разпределение на субсидии за нерентабилни автобусни линии

4.      Докладна записка   за  средна месечна брутна работна заплата  за общината.

5.      Информация за размера на  задълженията на Община Златоград,  вкл. и заявените  вземания на юридически лица от общината.

6.      Докладна записка на кмета на общината относно  закупуване на нов служебен автомобил

7.      Молба от ЕТ “Хари Цветков” с вх. № ОС – 622/29.10.2007 г. относно продължаване срока на договор за наем № 192/01.11.2007 г. Докладна записка от Кмета на община Златоград Мирослав Янчев относно: Молба с вх. № 94-00-4577/16.10.2007 г. от ЕТ “Хари Цветков” за  продължаване на срока на договор за наем № 192 / 01.11.2004 г.

8.      Молба от ЕТ “ЕЛИАС” ЕООД, гр. Смолян, представлявано от Костадин Кръстев Василев относно: удължаване срок на договор за наем от 15.10.2004 г., сключен между директора на СОУ “Св. Княз Борис І” и “ЕЛИАС” ЕООД. Становище от Илза Миткова Топчиева – директор СОУ “Св. Княз Борис І” с. Старцево, Община Златоград

9.      Молба от ЕТ “Цвят – 47 – Петко Цветков” с. Ерма река, относно: Продължаване срок на договор за наем № 001/22.11.2004 г. Становище от Нина Илиева Пашова – Директор на ОУ “В. Левски” с. Ерма река относно Молба с вх. № 223/16.11.2007 г. от ЕТ “Цвят – 47 – Петко Цветков” с. Ерма река

10.  Докладна записка с вх. № ОС – 560/17.09.2007 г. от Директор на СОУ “Антим І”

11.  Други  -          текущ регистър на общинската собственост, ползване, срок;  

Председател на ПК ФОСТ:                       Емилия Драганова