Новини

График на заседанията на Постоянните комисии при ОбС Златоград

Saturday, 08 December 2007 ЦРОЗ

Постоянните комисии при Общински съвет Златоград организират своите заседания  през предстоящата седмица, както следва: 

ПК "Младежки дейности, спорти и туризъм"   11/12/2007  вторник ,  зала на Общински съвет Златоград, при дневен ред:  

1. Проблеми на масовия спорт и състояние на спортната база ( 16,00 часа, с участието на членовете на комисията, спортни деятели, директори на училища, кметове на община и кметства,  медии, граждани):   

  • подготовка на Спортен календар-2008 (какво да съдържа, кой да го организира, с какво и откъде да се обезпечи);
  • механизъм за ползване на закритите салони в училищата за спортни инициативи на учащи и на „въшни”  лица;
  • информация за предприетите до момента и последващи стъпки за придобиване  като общинска на собствеността върху спортната база – стадион , басейн, баскетболна площадка;

Основната задача по тази точка е подготовка на спортен календар за следващата година, проявите в който да бъдат организирани от повече  организации и планиране на финансови средства за тях.    

2. Развитие на туризма ( 17,30 часа, с участието на членовете на комисията, представители на хотелиери, ресторантьори, НПО подкрепящи развитието на туризма, кметове на община и кметства,  граждани) :

  • Предложения за актуализация състава на Консултативния съвет по туризъм и очаквания от неговата дейност;
  • Категоризация на обекти за настаняване 
  • Туристическа такса – размер и събираемост.  

ПК "Образование, култура, човешки ресурси"  -  12/12/2007 - сряда,  зала на ОбС от  15,30 ч (с участието на  ръководствата на   всички  читалища на територията на общината, кметове, членове на комисията, граждани )
  1. Документ за обща регионална политика в областта на културно-историческото наследство
  2. Културен календар за 2008 година
  3. Текущи въпроси по училищната мрежа  в общината за учебна година 2007/2008

Графикът за заседанията на останалите комисии и е както следва:

ПК Устройство на територията  и екология   17/12/2007  14,00 ч

ПК  Обществен ред и право                        17/12/2007  16,00 ч

ПК Здравеопазване и лекарствена политика  18/12/2007  15,00 ч

ПК Евроинтеграция и социална политика      18/12/2007  16,00 ч

ПК Финанси и общинска собственост            19/12/2007  16,00 ч

Председателски съвет                                19/12/2007  18,00 ч.

Заседание на ОбС Златоград                       27/12/2007  13,00 ч 

Техният  дневен ред ще бъде обявен   на 14/12/2007 г.  Всички граждани, които биха желали да участват в някои от заседанията, да вземат отношение  или да направят предложения,  са добре дошли в залата на Общински съвет Златоград,  в посоченото време.