Новини

Кадастрална карта и кадастрален регистър н неввижимите имоти на Златоград

Tuesday, 04 December 2007 Община Златоград Костадин Башев

В Държавен вестник, бр.97 от 23.11.2007 г., Служба по геодезия, картография и кадастър-Смолян, на основание чл.46, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за част от землището на Златоград, определено от територията извън строителните граници и урбанизираната територия при граници :

  • Част І: земеделски земи, бул."България", ул."Ст.Стамболов", ул."Евгения Пачилова";
  • Част ІІ и ІІІ : бул."България", земеделски земи, улиците "Косара", "Хр.Ботев", "А.Кънчев", "Албена", "Миньорска", "Гривица", земеделски земи, дере, р."Върбица", улиците : "Хр.Смирненски", " Г.С.Раковски", " Ангел Киряков" , "Хан Аспарух", "Беловидово", р.Малка река и механичен завод.

Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти са в службата по геодезия, картография и кадастър- гр.Смолян, бул."България" № 69, ет.3.

В срок до 27.12.2007 год. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по  геодезия, картография и кадастър-Смолян (гр.Смолян, бул."България" № 69, ет.3)

На 05.декември; 12.декември; 19.декември (сряда) и 27.декември (четвъртък) представители на Службата  по геодезия, картография и кадастър-Смолян, ще правят справки и приемат искания и възражения по кадастрална карта І, ІІ и ІІІ част на гр.Златоград и в сградата на Общинска администрация- Златоград, етаж 4 (четвърти), стая № 6.

Общинска   администрация -гр. Златоград