Новини

Покана за заседание на ОбС Златоград

понеделник, 26 ноември 2007 ЦРОЗ

Редовното заседание на Общински съвет Златоград ще се проведе  на  27.11.2007 г.  /ВТОРНИК/ от  13:30 часа в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 1.     Определяне вида, правомощията, състава и ръководството на Постоянните комисии на ОбС Златоград

2.     Актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златоград и взаимодействието му с Общинска администрация.

3.     Програма за работа на ОбС Златоград за периода до 30/06/2008 г.

4.     Определяне на представители на Община Златоград в Общото  събрание на НСОРБ и в Общото събрание на Асоциацията на родопските общини.

5.     Избор на  представител на Община Златоград в Областния съвет за регионално развитие.

6.     Други.