Новини

Как Младен Чаушев провали проект за водата в Ерма река за милиони

четвъртък, 25 октомври 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до редакцията от ст.н.с. инж. Трайко Милев – главен проектант на „Горубсо” и Геотермалното находище в с. Ерма река, от което стават ясни корупционните далавери на кмета с търгове за находището

 

  Уважаеми г-н Ушев,

Във връзка с поставения от в. „Златоградски вестник” въпрос: „Защо в продължение на много години проучване, изследване и проектиране все още геотермалната вода на находище Ерма река не се използва?” ви изпращам настоящата кратка записка и считам, че е целесъобразно вестникът да информира обществеността в общината и района за състоянието на проблема.

 

Геотермалното находище в с. Ерма река е открито през 1953 г. при геоложки сондажни проучвания, които се извършваха в района на с. Ерма река, за установяване на оловно-цинкови руди за Горубсо. При това проучване освен голямо количество бедни жилни оловно-цинкови руди в дълбочина (400-500 м) сондажите попадат на огромен мраморен блок, наречен І-ви мраморен хоризонт. Над този блок е установено наличие на голямо количество геотермална минерална вода с температура 900С.

Причината за формирането на геотермалното находище е изяснена с прокарване на дълбок структурен сондаж в района на рудник Стратиев камък (СШ-1). Този сондаж е зададен от институт нипроруда, с оглед необходимостта от изясняване характеристиката на скалите, с цел прокарване на проучвателна шахта в района.

Сондаж СШ-1 е прокаран от земната повърхност от абсолютна кота +780 м. От кота +100 м до кота -1200 м сондажът попада в открита каверна (пукнатина), пълна с гореща вода с температура 900С. Поради авария на сондажа работата е прекратена.

Наличието на гореща вода в каверната се обяснява с това, че в дъното на каверната скалите са с температура над 900С, поради нормалният геотермичен градиент (повишаване температурата с 10С на всеки 33 м дълбочина). Водата, попаднала от повърхността в каверната, се загрява до 900С. Загрятата вода от дъното на каверната, по конвекция се издига в горния й край, като подгрява скалите. Към повърхността водата постепенно изстива до температура 500С и се установява на постоянно пиезометрично ниво на кота +490 м.

По искане на нипроруда започва хидрогеоложко проучване за изясняване възможностите и ефективността от добива на жилната и метасоматичната руда след осушаване на находището, както и по възможностите и ефективността от добива на горещата вода, с цел отопляване на Златоград и оранжерии, изградени по коритото на Голяма река от устието на р. Ерма река до Златоград.

През 1980 год. нипроруда създава комплексна проучвателна, изследователска и проектантска група (колектив) от специалисти от нипроруда, Енергопроект, Минно-геоложкия университет и Геологопроучвателното предприятие в Асеновград. Изработен е комплексен идеен проект.   

Понеже методическия ръководител на хидрогеоложкото проучване инж. Петър Петров спъваше бързото решаване на проблемите, ръководителите на колектива със сигнална записка до Министерския съвет поискаха Висш експертен технико-икономически съвет (ВЕТИС) да разгледа състоянието на проучването, проектирането, строителството и оползотворяването на геотермалната вода. Сигналната записка се разгледа от ВЕТИС и с протокол № 29/02.04.1990 год., подписан от 21 специалисти, съветът прави сериозни констатации и предлага решения за ускоряване на работата. Въз основа на протоколните решения, Горубсо-Мадан с писмо № 12-150-1096/11.11.1991 год. възлага на колектива на ст.н.с. инж. Тр. Милев да проведе и изготви доклад за резултатите от опитно водочерпене от опитния участък на хоризонт +300 в рудник Ерма река. След 1991 год. реално работата по проучването и проектирането беше прекратена.

През 1998 г. (след миньорската стачка в Горубсо) изпратих предложение до Министъра на финансите, Министъра на труда и социалните грижи и кмета на Златоград (тогава г-н Деспотов), както и статия в сп. „Рудодобив”, за възстановяване работата по усвояване на термоминералното находище (проектиране и строителство), с оглед създаване на нови работни места в община Златоград. Предложението беше прието.

Кметът Деспотов с писмо № 04-00-31/19.02.1999 г. приветства предложението и изразява съгласие за целево прехвърляне на средства по сметка за изготвяне на предпроектно проучване.

На 02. 04. 2000 г. бе създаден Консорциум „Геотермия” и от новия кмет г-н Чаушев бе подписан договор за съвместна дейност с община Златоград, която бе приета за съдружник в Консорциума.

За ускоряване оползотворяването на находището и бързо създаване на нови работни места, Консорциумът поиска от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да определи геотермалното находище в Ерма река за публична общинска собственост. С писмо № 48-00-8393/21. 09. 2000 г. МОСВ даде съгласие и съгласно чл.19 т. 3 от Закона за водите обяви находището за публична общинска собственост. Писмото е подписано от зам.- министъра проф. Ем. Маринов. Съгласно Закона за водите, Консорциум „Геотермия” изготви Отчет за резултатите от хидрогеоложкото проучване и го внесе за утвърждаване на запасите в МОСВ.

Назначеният рецензент на Отчета - инж. Силвия Тенева, без да познава находището и съобразявайки се с необоснованото и неверно становище на методическия ръководител инж. Петър Петров, предлага да се одобрят само 10,5 л/сек добив на термоминерална вода, за да не пресъхнат изворите в Термес – Гърция.

Инж. Петър Петров е посетил тези извори след проведеното опитно водочерпене, но не е могъл да се ориентира и изясни дали изворите имат дебит 60 л/сек (както той твърди) и дали ще пресъхнат.

МОСВ приема необоснованото становище на рецензента инж. С. Тенева, с което блокира решаването на проблема за ускорено строителство и оползотворяване на находището, тъй като утвърждава дебит за ползване едва 10,5 л/сек.

По искане на Консорциум „Геотермия”, комисия с участието на кмета на Златоград г-н Мл. Чаушев посети Термес (Гърция) и измери дебитите на четирите каптирани извори, възлизащ общо на 2.8 л/сек, с температура на водата 480С. Водата се използва в две малки примитивни бани само за водолечение. Изворите са каптирани през 1942 г. от българския инж. Жеко Георгиев (прилагам протокол и снимки от посещението).

За осигуряване на инвестиции за изграждане на мощностите за оползотворяване на геотермалната вода и енергия в Ерма река, Консорциумът разработи, съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката, програма и обосновка за отпускане на средства по програма ФАР. Документите се внесоха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и материалите попадат у инж. С. Тенева – служител в министерството.

Със съдействието на кмета г-н Мл. Чаушев се обявява търг за извършване на хидрогеоложко проучване на находището. Разработката се финансира със средства по ФАР в размер на 200 хил. евро за І-ви етап. В резултат на търга проучването се възлага на немската фирма HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG – Германия. Фирмата привлича за сътрудници инж. П. Петров и инж. Перьов, а инж. С. Тенева е определена за администратор на проекта. Г-н Мл. Чаушев е определен за бенефициент.

За горните действия Консорциум „Геотермия” не е информиран, въпреки че има договор за съвместна работа с община Златоград.

От Консорциум „Геотермия” е изработен допълнителен отчет за хидрогеоложките проучвания в Термес (Гърция) и Ерма река. Инж. С. Тенева ксерографира доклада от архива на МОСВ, изработен от нас, и го предоставя на немската фирма за ползване, без да се съобразява с това, че „Геотермия” е патентовала метод (патент № 590/2003 г.) за добив на термоминерална вода чрез реинжекция (топлата вода с помпи се подава в топлообменник, след което с връща обратно в находището за да се запази пиезометричното ниво).

В своя отчет немската фирма използва разработките и патента на „Геотермия”, с което се нарушава българското законодателство и следва да се търси отговорност от виновните длъжностни лица.

Администраторът - инж. С. Тенева, и бенефициента - г-н Мл. Чаушев, осигуряват получаване на 200 хил. евро за І-вия етап от проучване, което вече е извършено. Планирано е при изпълнението на ІІ-рия етап да се получат още 600 хил. евро.

Консорциумът изпрати сигнална записка до МРРБ и Министерството на финансите да не се разходват средствата от 600 хил. евро за ІІ-рия етап за вече свършена от „Геотермия” работа. Въз основа на сигналната записка на „Геотермия”, финансирането на ІІ-ри етап от разработката е спряно.

Целесъобразно е сумата от 600 хил. евро да се предостави на община Златоград за проектиране, актуализиране на готовите проекти и строителството на съоръженията за усвояване на геотермалната вода.

На 13. 08. 2004 г. община Златоград подписа договор за създаване на съвместно ООД с „Горубсо-Златоград” АД и „Бългериън екопроджекс” ЕООД, при 10% участие на общината. На това дружество община Златоград предостави концесия за добив на 100 л/сек термоминерална вода в нарушение на закона.

В последният ми разговор (септември 2007 г.) г-н Мл. Чаушев в ми предложи да обяви търг, в който Консорциум „Геотермия” да участва и да го спечели.

Съобщих му, че съгласно Наредба № 1 към Закона за водите (ДВ бр.57/2000 г.) чл. 48 т. 3 кметът на общината може да обяви процедура за предоставяне на концесия след одобряване на запасите от МОСВ. В момента от МОСВ е утвърден дебит за добив на термална вода само 10,5 л/сек, а за ефективно използване на находището е необходимо да се добиват 400 л/сек. и съгласно закона той няма право да обявява търг за това количество.

Консорциум „Геотермия” е изчислил ресурс от 200 мил. м3 термоминерална вода и добив от 400 л/сек в 4 етапа, документите за които са представени за одобряване на МОСВ.

За оползотворяване на искания дебит от 400 л/сек от Консорциума са изработени инвестиционни проекти за следните обекти:

- Отопляване на гр. Златоград;

- Отопляване на 400 дка оранжерии;

- Преустройство на профилакториум Пирийца в балнеосанаториум с минерална вода;

- Изграждане на завод за бутилиране на минерална вода (за водата има сертификат за качеството от Министерството на здравеопазването);

- Десет етажен балнеолечебен хотел в центъра на Златоград.

Описаните основни обекти и спомагателните към тях ще осигурят над 1300 нови постоянни работни места, висока икономическа ефективност и екологично чиста енергия.

При проучването на геотермалното находище в Ерма река, от Консорциум „Геотермия” е установено, че то е най-голямото в България. Наличните в него статични запаси от термоминерална вода възлизат на 200 мил. м3, която осигурява 113 Mw топлинна енергия, докато останалите 44 геотермални находища в страната, с температура на водата над 500С, осигуряват общо топлинна енергия от 130 Mw. Много от геотермалните находища се използват за отопление, основно на оранжерии.

Консорциум „Геотермия” счита, че още не е изяснена възможността за осигуряване на 400 дка земя за изграждане на оранжерии, главно в с. Старцево. За целта е необходимо да се извърши комасация, с оглед концентриране на 400 дка земи за нуждите на оранжериите и предоставянето им под дългосрочна аренда или продаването им на ново акционерно дружество с общинско участие, което ще експлоатира находището.

Кметът, в писмо до „Геотермия”, потвърди, че ще бъде извършена такава комасация, но фактически вече повече от една година този въпрос не е изяснен и решен.

Необходимо е общинският съвет да разгледа цялостно проблемите на добива и оползотворяването на геотермалната енергия и приеме „Стратегия за добива, оползотворяването, управлението и ефективността на геотермалното находище в Ерма река”.

Консорциум „Геотермия” е изпратил предварителното предложение да изработи такава стратегия за разглеждане от общинския съвет.

Друг основен въпрос, който следва да бъде на вниманието на общинския съвет е осигуряването на средства (инвестиции) за изграждане на добивните мощности и експлоатацията на термоминералната вода и топлинната енергия. Няколко солидни финансиращи организации проявяват интерес към финансирането и изграждането на проекта. Администрацията на общината не прояви сериозен интерес по отношение на тези предложения. Необходимо е общинският съвет да разгледа проблема и вземе задължително решение за администрацията на общината по изработените проекти, тяхната ефективност, начинът на инвестиционното финансиране (европейски фондове и частен капитал), съгласно методиката на Министерския съвет за публично-частно партньорство.

Експертите от Консорциум „Геотермия” могат да съдействат за решаването на всички проблеми и въпроси.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ст.н.с. инж. Трайко Милев

10.10.2007 г., София

 

(Бр.19/2007 на „Златоградски вестник”)