Новини

30 юли - заседание на ОбС Златоград

неделя, 29 юли 2007 ЦРОЗ
За 30 юли 2007 г от 09,00 ч е насрочено редовното  заседание на ОбС Златоград. То е открито за граждани е ще се проведе в залата на ОбС при следния предварителен дневен ред:
 1. Взаимоотношения с Клиентски енергиен център EVN Златоград  и тематични въпроси  ;
 2. Финансов отчет на Многопрофилна болница (МБАЛ) Златоград за първо полугодие ;
 3. Оптимизиране ползването  на помещения и оборудване на клинична лаборатория и отделение за образна диагностика в МБАЛ;
 4. Отчет за косово изпълнение на общинския бюджет за първата половина на 2007;
 5. Отчет за капиталовите разходи  на Община Златоград към 30 юни 2007 г.;
 6. Изпълнение на ключови за общината инфраструктурни обекти;
 7. Изпълнение на Оздравителна програма на Община Златоград
 8. Продължаване  дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност след края на проекта - 01/08/2008г.
 9. Промени в Наредба 12 за общинските жилища;
 10. Право на строеж за пристрояване  в южна страна на сграда "Стария съвет";
 11. Ликвидиране на съсобственост  между община Златоград и физически лица;
 12. Промяна предназначение на недвижим имот - стол ;
 13. Продажба на недвижим имот- сграда "бивш Пионерски дом";
 14. Предложение на Обл. управител за прегразгреждане на решение на Г621;
 15. Одобряване на командировъчни разходи и отчети за командировки;
 16. Прекратяване пълномощията на Албена Арнаудова като председател на ПК по устройство на територията
 17. Питания