Новини

Изразена е недопустима предубеденост на съда

четвъртък, 12 юли 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
+ Смята в свое решение Апелативният съд в Пловдив, обръщайки се към СОС-Смолян по дело на кмета Младен Чаушев
 
 
Преди време стана известно, че Окръжният съд в Смолян отново е отложил делото срещу кмета на Златоград Младен Чаушев по договора за концесията, подписана от него с „Родопи Еко Проджект” през 2003г. То бе възобновено от Пловдивския апелативен съд, който през декември 2006 излезе с решение, изцяло отхвърлящо оневиняващата кмета присъда на ОС-Смолян от месец юни същата година. И поиска ново разглеждане от друг състав на съда.
Защо Апелативния съд не прие смолянското решение? По-долу изнасяме някои от по-съществените му мотиви, изложени в решение № 402/2006. Ето преди това обвиненията на Окръжната прокуратура в Смолян срещу Чаушев:
 
-         В качеството му на длъжностно лице с отговорно служебно положение той е превишил властта и правата си и не е изпълнил служебните си задължения. Сключва договор за концесия от 29 август 2003г. върху геотермалното находище в Ерма река с „Родопи Еко Проджект”, без решение на ОбС, без конкурс или търг, без мотивирано предложение за предоставяне на концесия с правен, финансово-икономически и екологичен анализ, като в договора е определил ресурс 100л/сек, въпреки утвърдения от МОСВ 10.5 л/сек. Така е създадена опасност за околната среда, а не е уговорено и концесионно възнаграждение, с цел да набави за себе си или за другиго облага.
-         За времето от 6 март 2001 до 21 август 2003, в съучастие с Пламен Чингаров, като подбудител умишлено го е склонил, в качеството му на председател на ОбС, да състави официален документ, удостоверяващ неверни обстоятелства и изявления от името на ОбС, с цел да бъде използвано и е ползвано за учредяване, образуване и вписване в търговския регистър на СОС на дружество концесия върху термалното находище в Ерма река.
 
В решението си Апелативния съд нарича оневиняващата мотивировка на СОС „твърде оскъдна и непълна”. Отбелязва, че в хода на делото „Окръжният съд е дал нагледен пример как не трябва да се реализира процедура по изменение на обвинението, осъществена в две съдебни заседания.”, тъй като е поел несвойствена нему роля, поемайки правомощията на прокурора. Така се стигнало до „неясно” обвинение и „пропуск” в целта на обвиняемите – облагата от дадената концесия. Съда в Смолян извежда на преден план обясненията на Чаушев, че не знаел за промените в решението на ОбС, но липсва анализ и съпоставка с останалите доказателствени източници и се стига до „липса на мотиви към оправдателната присъда”. Така съдът е ограничил процесуалните права на прокуратурата да получи отговор на доводите, които сочи в подкрепа на твърденията си.
 
До „необоснованост на присъдата” се стига и затова, че съдът не е изпълнил задължението си да изложи съображения защо приема едни, а отхвърля други представени в процеса доказателства. Окръжният съд въобще не е коментирал протоколът, от който е видно, че с решението на ОбС от 22 май 2003г. е отменено решението от 6 март 2001г., пише Апелативният съд в решението си. - А от него става ясно, че на това редовно заседание е присъствал и кметът Младен Чаушев, взел е активно участие в разискванията, давал е пояснения. Не са събрани доказателства, за да се изясни кой е подготвил и изготвил сключения договор за концесия, пише още съдът. Не е търсен отговор на въпроса защо, след като на 2 април 2000г. Чаушев е сключил договор с „Геотермия”-София, се финализира друг договор с „Бългериън Еко Проджект”, с 80 дяла в „Родопи Еко Проджект”.
 
„Въобще не са изложени мотиви по отношение на дадения по-голям експлоатационен ресурс на водата в концесионния договор, за неуговореното концесионно възнаграждение, за невписването на договора за концесия в службата по вписвания.
Не са обсъдени и не е отчетена степента на заинтересованост на едни или други показания, за да се анализира на кои да се вярва. Ето защо, не може да се приеме, че е осъществен обективен анализ на цялата доказателствена съвкупност, след като вън от вниманието на съда са останали не обсъдени важни обстоятелства на обвинителната теза. А при постановяване на присъдата е допуснато нарушаване тайната на съвещанието, когато съдът се произнася за отмяна мярката за неотклонение „парична гаранция”. Така по недопустим начин е изразена предубеденост от страна на съда”, приключва мотивите си Апелативния съд в Пловдив, с които отменя изцяло оневиняващата златоградския кмет присъда от СОС-Смолян.
 
(Бр. 11/2007 на „Златоградски вестник”)