Новини

Съдебен състав от Смолян в решение: Длъжностни лица в Златоград - неграмотни и некомпетентни

вторник, 01 май 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Дали имат основания коментарите, че кметът Младен Чаушев за двата си мандата напълни Общинската администрация в Златоград с некомпетентни и необразовани хора, а Експертния съвет по устройство на територията е превърнал в един обикновен „обръч” за решаване на лични и корпоративни интереси, след като член в него е юрисконсултът на „Минстрой-Златоград”(приемник на бившето „Горубсо”) Григор Джангалов, между другото и адвокат на кмета в личните му дела, се вижда от документът по-долу, твърде показателен за работата и на двата органа.
Става дума за незаконосъобразни действия, оформени впоследствие в заповед на кмета за уреждане на тоя и оня негов селски. Стигнали обаче до Окръжния съд, в чието решение блясва смайващата правна и административна некомпетентност и на администрацията, и на експертния съвет. Ето част от решението на съда:
„С молба до гл. Архитект на общината Бисер Езилев е направил искане за изменение на ПУП в с. Старцево, за издаване на акт 16 на магазин и кафе-аперитив. С протокол №3 в изпълнение на Заповед №396 от 23. 09. 2002г. на кмета на община Златоград, на заседание на Експертния съвет по устройство на територията при община Златоград е взето решение за изменение на ПУП в с. Старцево. По възраженията на Красимира Кариева и Камен Кичуков експертния съвет е приел, че не следва да се уважат. С протокол №1 от 18. 02. 2003г. експертния съвет провежда ново заседание и по молбата на Езилев се взема решение да се измени ПУП и се определи предназначение – търговия и услуги.
 
Със заповед от 12 май 2003г. кметът на община Златоград е одобрил проект-изменение на ПУП по плана на Старцево за търговия и услуги. Съдът приема, че заповедта е незаконосъобразна, предвид на това, че посоченото правно основание не е налице. В случая молбата на наемателя на парцела Бисер Езилев до общината е толкова неграмотна, че съдът не може да разбере дали наистина се иска изменение на ПУП и какво е основанието за това или се касае за строителство при евентуално отстъпено право на строеж от община Златоград като наемодател. Въз основа на неграмотната молба общината е издала и неграмотна заповед, като ни в клин, ни в ръкав е допуснала изменение предназначението на ПУП в кв. 26, като е обособила нов – за търговия и услуги, за да свърши работа на Езилев.
Отгоре на всичко общината, а даже и експертния съвет по устройство на територията, са се занимали с молбата на Бисер Езилев от 17. 12. 2002г. и са решили, че има основание за одобряване на проекта-изменение на ПУП в кв. 26. Да не говорим, че Езилев с молбата си е поискал изменение на ПУП в кв. 27, което изобщо не съответства на издадената заповед.
 
При получилата се възможност Езилев да заблуди общината, е издадена незаконосъобразна заповед от длъжностни лица, които не са запознати с разпоредбите на ЗУТ. Поради изложеното съдът реши: отменя Заповед 228/12. 05. 2003г. на кмета на община Златоград като незаконосъобразно постановена.
Осъжда община Златоград да заплати направените разноски по делото в размер на 100 лв.... Председател на ОС-Смолян: Радка Свиркова.”
Това е положението. Това е един от редките случаи, когато на съдебен състав дотолкова му писва от правна неграмотност, че започва да си служи и с извънправни квалификации и определения. На заседанието това беззаконие е поддържано от юрисконсулта на общината Паналова и от прокурора в Смолян. Което също е показателно за състоянието на представяните от тях институции днес.
 
(Бр. 4/2007 на „Златоградски вестник)