Новини

Дневен център в Златоград

вторник, 03 април 2007 Обща категория

В община Златоград от началото на месец април 2007 започва изграждане на дневен център за деца с увреждания. Чрез него ще се осигури по-ефективна социална интеграция на деца с увреждания от общината. Общо 15 такива деца ще бъдат обхванати от услугите  на дневния център. Те ще бъдат подпомогнати в своята адаптация и приспособяване към   изискванията на средата и обществените норми. Общински съвет Златоград взе решение дневния център да се изгради в част от сградата на  детска ясла Мир, която ще се  ремонтира и обнови.

Текущите дейности на днения център ще включват широк набор от услуги, предоставяни на децата с увреждания и техните семейства, като

þ     Работата  по индивидуална програма

þ     Работата с родители

þ     Арт-терапия

þ     Лечебна физкултура

þ     Логопедична програма

þ     Психологични сесии

þ     Ежедневно обгрижване

За децата ще се грижи професионален екип  от  Логопед, Специален педагог, Рехабилитатор и медицински лица.

        Проектът за дневен  център в Златоград, заедно с  проекта за изграждане на хоспис към МБАЛ Мадан са двете инициативи от областта, одобрени за изпълнение по програма ФАР – Деинституционализация просредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

Защо бе избрано подобно предложение за Златоград ?   Децата със специфични потребности са  36. От тях  13 са в ученическа възраст, но не посещават училище поради характера на тяхното заболяване.  Семействата на тези деца са в лошо финансово състояние, защото единият родител е постоянно ангажиран с грижи за детето и не може да упражнява друга дейност. Децата не са включени в никакви образователни програми, главно поради забавянето в социалното си и интелектуално развитие. Проектът създава  условия за по-добър социален живот на 15 деца с увреждания, превенция срещу попадането им  в специализиран институции, предоставяне на ежедневни грижи. Дневният център ще предоставя   социални услуги за деца,  които не могат да бъдат интегрирани  във формите на средните училища.  Ежеднивните услуги и грижи за всяко дете са съобразени със  специфичните му особености.

Продължителността на проекта е 16 месеца, като първите 4 от тях са свързани с организационно–подготвителни и ремонтни дейности.

Пламен Чингаров