Новини

Публичното обсъждане на общинския бюджет - проста аритметика или пък висша математика за гражданите?

сряда, 21 февруари 2007 ЦРОЗ
За разлика от последните две години, публичното обсъждане на Общински бюджет-2007, проведено в понеделник, изпълни почти цялата зала на кино «Фокус». Кое провокира интереса на гражданите ? Вероятно новите елементи, в този пръв бюджет, изготвен по евро-стандарти.
По време на общественото обсъждане кметът на общината Младен Чаушев очерта следните приоритети за 2007 г – пътят за Гърция през св. Костадин, пускане в експлоатация на пречиствателната станция и обхващане на 85 % от отходните води в нея чрез доизграждане на градски колектори ІІА и ІІВ, нормално функциониране на учебните заведения и общинската болница.
Финансовият директор Севдалин Севриев посочи основите характеристики – високият начален размер (почти 25% повече от предходната година) и значителния остатък от 2006 г. Общият размер на бюджета е  5,147 млн.лв (при около 4 млн лв начален бюджет за 2006г), от които разходите за финансиране на делегирани от държавата дейности са 49,7%. Средствата за капиталови разходи  са  1,569 млн лв, а средства за заплати и възнаграждения – 1,6 млн лв (1,45 млн лв за 2006).
Севриев посочи, че най-съществената промяна е свързана с образованието, където е въведена нова система на финансиране. До предходната година то  се базираше на  фиксиране на средна брутна работна заплата за заетите в образованието. От 2007 г, финансирането се   основава на принципа «парите следват ученика». Въвеждат се единни разходни стандарти, които се формират от издръжката на обучението на един ученик и разходите за възнаграждения на персонала в образованието. Издръжката на един ученик остава на нивото от  предходната година, а възнагражденията на педагогическия персонал се очаква да нараснат с 10% през второто полугодие. Това предполага оптимизиране на училищната мрежа, но може да предизвика трудности в осигуряване функционирането на някои от общинските училища.
За сметката на това,  е създаден фонд в размер на  171 млн лв,.за цялата страна, предназначен  за инициативи, свързани с образованието. За средства от фонда се кандидатства с проект на  конкурсен принцип, което е новото предизвикателство пред училищните ръководства и настоятелства, както и пред  местната власт в Златоград. Съвсем естествено и логично в тази връзка прозвуча и предложението на Милко Башев - директор на ОУ «Васил Левски» Златоград- приоритетен обект да бъде плувния басейн в училището, с който физкултурния басейн ще  прерасне  в модерен спортен комплекс. Директорката  на СОУ «Антим І» - Ж. Хаджийска също декларира  готовността за проект, свързан с подобряване на ритуалната база, външната фасада и посрещане юбилея на училището. Предложения за проект може да направите в обявената тема от форума.
От името на образователните институции в общината, конкретни предложения към проекто-бюджета за 2007 направи Нина Пашова - директор на ОУ Ерма река. Те бяха свързани с приемане на отчетите на делегираните учебни звена от Общински съвет, участие на специалисти от ОбА в подготовка на проектите на училищата и дофинансиране при необходимост на училищата от местни приходи.
Интересно включване направи и активния участник в публични обсъждания Ясен Башов. Въпросът му бе свързан с определяне на изпълнителя за ул. Васил Левски и другите улици  по Програма «Сапард». Предложенията му бяха за стартиране дейноста на местния омбудсман или създаване на антикорупционна комисия. За стимулиране на определени категории граждани бяха и другите му идеи – за предоставяне общинско помещение за пенсионелски клуб, както и за стимулиране на младите майки с еднократна субсидия за новородено дете в размер на минимум 500 лв. Предприемачът Валентин Метахчов постави въпросите за изграждане на инфраструктура в кв «Кориатско» и създаване на детски футболен отбор, като той декларира готовност да съфинансира младите спортисти.
Поставените по време на публичното обсъждане предложения бяха реалистични и срещнаха разбиране сред участници, администрация и присъстващите съветници. Тяхното заявяване  по време на обсъждането е важно, защото те ще залегнат в протокола, който ще съпътства предложението за бюджет 2007, което ОбС ще разглежда през началото на месец март. Дотогава всички предложения могат да бъдат приемани, включително и тези, които са свързани с  инвестиционната програма за 2007  г. – 50 обекта на обща стойност 1,569 млн лв.
ЦРОЗ