Новини

Златоградската фирма „Некст Билд“ ЕООД информира за спечелен европроект

сряда, 04 април 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В заседателната зала на община Златоград се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOР002–3.001-0118–С01, с бенефициент „Некст Билд“ ЕООД,  по проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001, „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”, от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектът има за цел да повиши енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността.

Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на бетонови изделия. Машината е с висока производителност и с нисък разход на енергия. С нея ще се произвеждат оградни тухли, тухли тип „Колона”, коминни тела, единични тухли и други елементи.

С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 - Система за енергийно управление. Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие, подобряване на управленския и производствения  процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на

добавената стойност на произвежданите продукти.

Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност. Общa стойност на проекта е 2 064 448.82 лв.