Новини

#отархива Когато неграмотни се заемат с наука

неделя, 01 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или за това как се пише история на „помаците”…

 

Георги МИТРИНОВ

 

 

Благодарение на златоградчанина Ефим Ушев, след дълго търсене успях да се добера до ръкописа на маданския мюсюл­манин от арабски произход Мех­мед Дорсунски през лятото на тази година. Междувременно този ръкопис вече е оформен като книга с предизвикателно­то заглавие „История на ахрените (помаците”), но е без дан­ни за годината и мястото на из­даването.

 

Не е знайно и кой е дал парите за отпечатването на ръкописа, който от научна гледна точка е смехотворен, но е и с открита антибългарска на­соченост. Да се прави обстой­на критика на това писание във вестник, е несериозна работа, защото нахвърляните в изоби­лие лъжи могат да се оборят ред по ред, а това е обемна ра­бота, но все пак могат да се набележат някои от дивотиите:

 

Дивотия № 1: Българите мо­хамедани са от арабски произ­ход - без никакви конкретни данни. В началото на книгата се възхвалява ислямската ре­лигия и по-точно алианството, което е официална религия в Иран (да не забравяме, че Дор­сунски там е учил ислям). Съот­ветно се омаловажава ролята на християнството като не­правилната религия.

 

Дивотия № 2: Джамията в Мадан била строена през 921 г. от араби (по данни от размаза­на снимка на камък от основи­те на джамията, който разби­ра се бил унищожен от българ­ската комунистическа власт).

 

Дивотия № 3: Световно неизвестното село Мадан било център на визан­тийската област Ахрида и на всички ахрени (с. 101), пак без никакви данни. По данни от кни­гата на Борис Дерибеев „Ахри­да непозната земя” (Пловдив, 1986, с. 45), която Дорсунски усърдно цитира, но само на оп­ределени места, през XIII и XIV век с това название се е отбе­лязвал районът на Източните Родопи, с приблизителна грани­ца на запад в Златоградско.

 

Дивотия № 4: Ислямът бил наложен в Родопите само доб­роволно, защото нямало данни в османски документи от тур­ски и наши книгохранилища за насилственото му налагане. На всичкото отгоре историческа­та истина била изопачена от националисти като Христо Попконстантинов, Стою Н. Шишков, Васил Дечов и дp., а и предания за такива насилия не били разказвани от ахряне, а от външни хора (сигурно има пред­вид християни). Тук тенденци­озно е избягнал обилния мате­риал, публикуван в книгата на Борис Дерибеев, който е съби­ран през 30-те години на XX век от добросъвестния кърджалий­ски краевед Никола Иванов.

 

Дивотия № 5: „Българската нация е изкуствено създадена от многобройните племена и народи... (на брой над 40), пре­минали през Балканския полуос­тров и смесили се помежду си (с. 202). Тук историкът Дор­сунски обогатява историческа­та наука, като показва форми­рането на нация от родовообщинен строй направо. Освен това обяснява генезиса на българската народност!

Дивотия № 6: По времето на цар Иван Александър става проникването в Родопите на „българите с християнска кул­тура”. Това става „по река Чая, откъм Станимака по посока Че­пеларе, Момчиловци, Чокманово. Също така по река Въча, от Кричим към Девин” (с. 166). Ин­тересно откъде са проникнали българите християни в Зла­тоград, в селата Аврен и Чер­ничево, Крумовградско и др. Сигурно извънземните са ги донесли.

Поради липса на време и място тук не се включват куп други дивотии, на кои­то би се смял и ученик от основния курс на обучение. Тук умишлено не се споме­нава „езиковедската” част от писанието, която стряска със супердивотиите си, но на тази част ще се обърне подобаващо вни­мание в отделна публика­ция.

И тъй, драги читателю, не се стряскай. Това се случва в началото на XXI век в България - страната на дивотиите. Тук всичко е възможно, даже и неук да обяснява историята.

 

(Бр. 19/2001 г. на „Златоградски вестник”)