Новини

#отархиваИнцидент в редакцията ни активизира местната полиция

петък, 11 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Този брой закъсня с излизането си.

Причина за това, читате­лю, е една срамна случка, ста­нала в редакцията на вестника, която не прави чест не само на извършителя й. Но и на все още незрялото ни об­щество, лутащо се в т. нар. „преход”.

Срамно е това и за самия ни град, за който все казваме, че е „по така” от другите. Ама явно не е „баш така”...

 

Та в момента на приготвя­не на броя, когато след брое­ни часове трябваше да вър­ви за набор и печат, в редак­цията нахлу лицето Асен Титов Валенцов, с разперени юмруци и неприсъщи за вън­шния му вид крясъци и запла­хи - че и от редакцията, и от редактора в скоро време ня­мало нищо да остане; послед­ва добре известната ни за­кана да внимаваме какво пи­шем, откъде накъде ще „по­зорим баща му” и т. н.

Мла­дият здравеняк направи как­вото можа, полицията засне последствията, оттук нататък имат думата други ор­гани и институции.

Знаем, че младежът това лято се вър­на от Англия, където бе оти­шъл да поработи и да събере някоя и друга по-сериозна па­ра. Както много други златоградчани, разбира се...

Жалкото е, че дългичкият престой в тази вековна де­мокрация и култура явно не му е дала ни частица от себе си, след като с връщането си демонстрира възможно най-пошлото, усвоено от трето­разредните английски криминалета и бордеи.

Отбелязва­ме поредния куриоз, за да мо­же читателите ни да преце­нят кой кого „позори” - вест­никът с някои свои критични бележки, винаги на принцип­на основа, или синът позори семейството си и себе си са­мия, с публичните си изяви…

Асен е син на известния местен учител и политик от БЗНС, уважавания от нас господин Тито Валенцов, който е и общински съвет­ник, председател на посто­янната комисия по култура, кандидат-кмет на минали­те избори.

Нека сам преце­ни бандитското деяние на своя син и реши: ще го осъ­ди ли и ще се разграничи ли от него, за да запази семей­ната си и лична чест, а и обществен авторитет...

Обществото чака неговата позиция. Обратното би оз­начавало, че е имал нужда от просташката „защита” на сина си!

 

(Бр. 2/1999 на „Златоградски вестник”)