Новини

#отархива Любен Каравелов: „Можеме ли стигна до споразумение с подобни будали?”

петък, 09 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Гърците не гледат с какъв народ е населена такава и такава земя, да речем Македония, но казват, че тая земя е била някога си гръцка, т. е. византийска, и затова и днес принадлежи тям.

Но и самата Гърция и Визан­тийската империя принадлежи на Римската империя по същото историческо право. А ние видим, че днешните италианци и не мислят да търсят своите исторически права на Балканския полуостров. Колкото за Тракия и Македо­ния, тия трябва да бъдат български, защото ги населяват българи. Нашата девиза е „Свобода и сякому свое!”

(В. „Свобода”, 1869 г.)

 

„...Самите факти ни подсказ­ват, че днешните панелински пропаганди произвеждат между своите слушатели не по­читание и не уважение, а дъл­бока ненавист и отчаяно през­рение. Днешното турско-­гръцко приятелство усили още повече тая ненавист и това презрение. Кой е крив? Ако гърците да би били умни хора, то тия би залегнали за благосъстоянието на своята малка земица и не би харчили такива грамадни суми за различни безцелни пропаганди и за сякакви безумия.

Но и безу­мието има своите гражданс­ки права. Ако да не би същес­твувало на тоя свят безумие, то гърците не би били вече гърци и човечеството не би робувало на различните деспоти. И така българо-гръц­кото споразумение е станало почти невъзможно. Българите имат дело с различни фантас­ти, с безумни фанфарони и с празни глави, които не земат от дума, които не слушат здравия разум и които прези­рат сяка една истина.

В последньото време почти сичките гърци са станали турски шпиони, които се ста­раят да открият някакви си измислени от тях самите рус­ки пропаганди, различни бунтовнически комитети и все­възможни сръбски агенти.

Сяко българско волнение против гръцкото духовенство се счи­та от гръцките паликарета за бунт против турското пра­вителство; а сяко българско народно стремление се принимава за последствие от гръц­ките бунтовници.

Триестанският вестник „Имера”, който се счита за най-безпристрас­тен, за най-космополитически и за най-човеколюбив гръцки орган, говореше преди малко време, че турското правител­ство е обязано да отваря очи­те си и да даде край на руски­те панславистически пропа­ганди и на сръбските револю­ционни „безобразия”, които в последньото време причиняват на империята голямо по­ражение.

Трябва да кажеме и това, че по мнението на великите гръцки патриоти, сичките български учители, писатели, богати търговци, по-развити хора, са руски агенти.

Каже­те ни сега, молиме ви се, мо­гат ли българите да дойдат до каквото и да е споразуме­ние с подобни будали?

Ако гър­ците не послушат гласът на истината, то ние не сме им криви. Който е приятел на турците, той не може да бъ­де наш брат и съюзник.

Вре­мето наближава вече. Тежко на безумните!

(В. „Независимост”, бр. 11, 1873 г.)

(Бр. 2/1999 г.на „Златоградски вестник”)