Новини

Одобрен е важен проект за поречието на „Върбица”

понеделник, 12 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Наименованието на проекта е „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица” и е по бул. „България”, в района на кв. Крушка. Същият включва почистване на речното корито, като според разчетите ще бъдат иззети 3108.09 куб.м наноси. Проектът се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между общината и МРРБ и с реализацията му се предотвратяват рискове от наводнения, минимизира се опасността от нанасяне на щети върху околната инфраструктура и населението. Избраният терен от речното корито на Върбица е в един от най-рисковите й участъци, ще се изгради крайбрежна стена с дължина 264.6 м и височина 3.30 м, тъй като участъкът със сегашните си параметри подлежи на заливане от водите, с което ще бъде прекъсната една от двете възможности за вход и изход към и от общината. Предвиденото изграждане на крайбрежна стена ще стабилизира района, който според речното течение обуславя отлагане на значително количество баластра. Защото освен естествените процеси, след различни дейности на хората в района са натрупани скални маси със средна ширина 6 – 7 м в същия участък на реката. Проектът по бул. „България” ще се реализира за 18 месеца, а стойността му е 1 002 378 лв., от които 85 % съфинансиране от ЕФРР (852 021,20 лв.), 10 % съфинансиране от националния бюджет (100 237,79 лв.) и 5 % собствен принос на общината (50 119 лв.).

Да припомним, че това е поредният проект, финансиран с европейски средства, който общината защити и ще изпълнява. Сред останалите са проектите за градския парк в бившата казарма (1 640 508 лв.); благоустрояване на централния площад (1 498 070 лв.); за водопроводната мрежа на с. Долен, реконструкция на градския стадион с изграждане на зала за спорт и обслужваща сграда (4 432 174 лв.); комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти (1 887 404 лв.); повишаване на туристическата атрактивност на Златоград (1 444 838 лв.).

 

(Бр. 17/2011 на „Златоградски вестник”)