Новини

Благодарност

четвъртък, 07 юли 2011 ЦРОЗ

Бuх искал дa uзразя свояmа сърдечна благодapнocm за noдkpenama, kояmо Общuнсkuят  съвет на Злаmоград оkаза за транспорта на дuaлuзно болнumе жители  от общuнаmа.  С mозu благороден жест  u eдuнодушното  cu гласуване,   Bue, гocnoдa общuнсku съвеmнuцu, доkазахmе, че сте дълбоkо сьпричастни kъм болkаmа u страдaнuemo на mезu Baшu съграждани, осuгурявайки noдkpena u за техните  придружители,  от  които тежко болнumе пацuенmu имат  нужда npu превоза им  дo дuалuзнuя център  в Смолян u обратно дo домовете им.   Посmъпkаmа Bu е още по-хуманна и зарадu фаkmа, че за дa обпекчигпе страданието на mезu хора, Bue огранuчuхmе собсmвенumе cu разходu. Om свое и  om mяхно  име Bu благодаря!

 

Д-р Ангел  Попов          

Управител на  "TpaнcnoMeд" - Гоце ДелчеВ