Новини

За проектите на Златоград

Sunday, 10 October 2010 ЦРОЗ

По време на  заседанието на Общински съвет бе предоставена  информация от общинската администрация  информация за един от приоритетните общински  проекти  -   за топлата вода. От информацията  стана ясно, че истинската причина за спирането му, са не имотни претенции на собственици, а очакваните резултати от оценката за ефективността и целесъобразността на технологията на проекта, възложена от регионалното министерство. В изложението се казва „проекта за топлата вода е спрян с Акт образец 10 от 15.12.2009 г. след разпореждане на МРРБ. Като основна причина тогава се изтъкваше единствено и само, липсата на осигурено финансиране от МФ. В тази връзка от страна на община Златоград, бяха отправени няколко последващи кореспонденции до заинтересованите за проекта  институции. МРРБ впоследствие  е обяснило, че освен потвърждаване на финансовото обезпечаване реализацията на проекта, е необходимо да бъде изготвена и извършена техническа експертиза  на работния проект, по отношение на неговата целесъобразност и ефективност, поради  постъпили сигнали в министерството за  съмнения за ефективността на приложената технология. Такава експертиза по уверение на МРРБ е възложена още през м. август на Техническия университет в София. Няма данни за  приключването й." Неколкократно по медиите, главно от страна на кмета на общината,  е цитирано че  тридневното забавяне по приемане решението на ОбС от ноември 2008  за мониторинговото оборудване по проекта за топлата вода, е сериозна пречка за изпълнение на общинските приоритети.  Сега  се оказа се,  че почти две години след приемането му,  общинската администрация не е осигурила  тези  средства, което означава,  че на практика,  не е било необходимо да  бъдат гласувани. Нещо повече - в момента са настъпили  обстоятелствата, които още при първото обсъждане в ОбС са посочени,  а именно -  възможността да бъдат покрити  от други източници и именно проучването на тези обстоятелства е наложило тридневното отлагане. 

Няколко думи и за проекта - техническа помощ за ВиК мрежа, предмет и на други публикации. Какви са фактите ?  Отпуснати 663 хил лв, оползотворени са 387 хил лв. и пак са изпълнени всички дейности, по-важните от които са  „прединвестиционно проучване, предпроектно проучване с включен анализ на „разходите и ползите", работен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и попълнен  формуляр за реализация на идеята", т.е. проекта е изцяло за  техническа помощ.  Той „дава шанс", но  пътят до самия инвестиционен проект за ВиК мрежа е дълъг. Златоград в момента не отговаря на изискването за минимум 10 000 екв.жители, за да се възползва за  резултата на Техническата помощ. Предстои потвърждаване достоверността на доказателствата, че «на пратика сме над 10 000 екв жители»  и можем да попаднем в  допустимия  списък. Това изключване на Златоград от допустимите към момента кандидати е в резултат на  новия подход и методология за подбор на проекти, който  е част от  националната «позиция по отношение на собствеността, планирането на изграждането и оперирането на водоснабдителните и канализационни системи, мрежи и съоръжения», които са предложени от правителството и са залегнали в поканата за кандидатстване, утвърдена от министър Караджова.  Дори Златоград  да бъде допуснат,  общината трябва да осигури допълнително 16 млн лева за дейности, заложени в проекта, които са недопустими за Оперативната програма, както освен това  - съфинансиране в размер на  8% (3,2 млн лв), нужно за проекти, подадени през 2011 г. Дали този проект за техническа помощ е «успешен» или това е  «потенциален шанс»   е въпрос  на  гледна точка и критерии.