ПГ "Христо Ботев"

Училища

инж. Милена Ефимова-Митушева

ул. "Антим I"

03071/2546, 03071/2550

http://pg.zlatograd.com

Училището е създадено през 1976 г. Oткриването на такъв род учебно заведение е продиктувано от нуждите на родопския регион от квалифицирани кадри за леката промишленост. Първите ученици, постъпили в СПТУ по текстил са по специалностите "Оператор в тъкачното производство" и "Оператор в плетачното производство".
В последствие училището увеличава специалностите, за да отговори на икономическата реалност на района. Откриват се специалностите:

  • "Оператор на металорежещи машини"
  • "Оператор в шевното производство"
  • "Монтьор на апарати, уреди и съоръжения"

През 1993 г. е осъществен прием по специалността "Технология на облеклото"/техникумска паралелка/, а през 2000г. по специалността "Кулинар".

Училището разполага с богата материално-техническа база по всички специалности, гарантираща пълноценна учебно-възпитателна дейност. Обучението се осъществява от висококвалифицирани педагогически и инженерни кадри.

Фирмен каталог